Staalkaarten

Uit Wikibeekherstel
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Inleiding

Voor alle in Nederland voorkomende beektypen zijn staalkaarten opgesteld. De staalkaarten zijn samengesteld op basis van gegevens uit bestaande literatuur. Op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen dienen de staalkaarten verder te worden onderbouwd.

Een staalkaart geeft een beknopt overzicht van relevante informatie over het betreffende beektype. Het gaat hierbij om:

 • Een beschrijving van de referentie toestand in ecologische en hydromorfologische zin
 • Ecologische kenmerken
 • Hydromorfologische kenmerken
 • Overzicht aantastingen
 • Overzicht maatregelen

Staalkaarten

Staalkaarten voor de KRW beektypen zijn samengevat op de volgende wiki-pagina's:

Toelichting

Beektype

De indeling is gebaseerd op de KRW-typering. Deze maakt onderscheid tussen beken op zand, kalkhoudende bodem en veen. Daarin wijkt de (Europese) KRW indeling af van eerdere (Nederlandse) typeringen (zie Box: Overzicht typeringen). Ook komen een aantal KRW-typen in Nederland nauwelijks voor. Daarom zijn er combinaties van KRW-typen gemaakt. Anderzijds maakt de KRW-typering geen onderscheid tussen middenlopen en benedenlopen, terwijl er tussen deze beekvormen in morfologisch opzicht aanzienlijke verschillen bestaan. In een aantal gevallen zijn er daarom aparte staalkaarten gemaakt voor midden- en benedenlopen. Voor het identificeren van het beektype is er een overzichtskaart met de in Nederland voorkomende beektypen volgens de KRW-typering. Deze kaarten zijn ook beschikbaar per (KRW)stroomgebied.

N.B. Type R3 komt wel voor in Nederland maar niet in de bij ons (Alterra-IW) beschikbare digitale gegevensbestanden. Misschien wel bij Centrum Landschap?


Overzicht typeringen

KRW benamingen (STOWA 2005)

 • R3 Droogvallende langzaamstromende bovenloop op zand
 • R4 Permanente langzaamstromende bovenloop op zand
 • R5 Langzaamstromende middenloop/benedenloop op zand
 • R9 Langzaamstromende bovenloop op kalkhoudende bodem
 • R10 Langzaamstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem
 • R11 Langzaamstromende bovenloop op veenbodem
 • R12 Langzaamstromende middenloop/benedenloop op veenbodem
 • R13 Snelstromende bovenloop op zand
 • R14 Snelstromende middenloop/benedenloop op zand
 • R17 Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem
 • R18 Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem


P&W Noord-Brabant

 • Temporaire laaglandbovenloop (p23-25, Tabel 2a-1); komt overeen met R3 maar zonder toevoeging ‘op zand’
 • Langzaamstromende bovenloop (p7-9, Tabel 2a-2); komt overeen met R4 (op zand), R9(op kalkhoudende bodem) en R11 (veen)
 • Langzaamstromende middenloop (p11-13, Tabel 2a-6); komt overeen met R5-middenloop (op zand), R10-middenloop (op kalkhoudende bodem), R12-middenloop (op veenbodem)
 • Langzaamstromende benedenloop (p15-16, Tabel 2a-8, visualisatie = langzaamstromende middenloop); komt overeen met R5-benedenloop (op zand), R10-benedenloop (op kalkhoudende bodem), R12-benedenloop (op veenbodem).
 • Snelstromende laaglandbeek (p.27-29, Tabel 2a-5); komt overeen met R14 (op zand) en R18 (op kalkhoudende bodem).

Naamgeving in Tabel 2a (b)lijkt niet 1:1 te corresponderen met de typering in de hoofdtekst: Langzaamstromende middenloop heet in tabel 2a: middenloop laaglandbeek (6) Langzaamstromende benedenloop heet in tabel 2a: benedenloop laaglandbeek (8)

Verdonschot 2000

 • 4.4 Droogvallende bovenlopen. Komt overeen met P&WN-B Temporaire laaglandbovenloop
 • 4.14 Langzaam stromende bovenlopen = P&WN-B
 • 4.15 Langzaam stromende middenlopen = P&WN-B
 • 4.16 Langzaam stromende benedenlopen = P&WN-B
 • 4.9 Snelstromende bovenlopen
 • 4.10 Snelstromende middenlopen
 • 4.11 Snelstromende benedenlopen

4.9, 4.10 en 4.11 zijn bij P&WN-B gecombineerd tot Snelstromende laaglandbeek


Algemene beschrijving

Hiervoor is steeds de beschrijving in Verdonschot 2000 genomen.

Biologie

Hiervoor is steeds de beschrijving in STOWA 2005 gebruikt.

Belangrijke hydromorfologische kenmerken

Deze zijn gebaseerd op tabel 2a in ‘Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant’ Provincie en Waterschappen Noord-Brabant. 2002

Overzicht aantastingen

Deze zijn overgenomen uit STOWA 2005. Niet alle hier nu genoemde aantastingen hebben een directe relatie met hermeandering. Het is de opzet om deze lijst dmv interviews en case-studies aan te vullen met aantastingen die meer specifiek met hermeandering te maken hebben.

Overzicht maatregelen

Deze zijn overgenomen uit Verdonschot 2000. Ook hiervoor geldt dan maar een klein gedeelte van de maatregelen direct met hermeandering te maken heeft. Het is de bedoeling dat bij onderwerpen op deze lijst wordt doorverwezen naar de relevante factsheets. Verdonschot 2000 gebruikt geen factsheets maar heeft een apart hoofdstuk (6. Herstelmaatregelen), waarin alle genoemde maatregelen (kort) worden besproken. (zie scan hoofdstuk Herstelmaatregen).

Visualisatie

Hiervoor zijn de 3D-afbeeldingen gescand uit ‘Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant’ Provincie en Waterschappen Noord-Brabant, 2002. In dit rapport staat niet specifiek vermeld dat ‘niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever’.

Referenties

Provincie en Waterschappen Noord-Brabant. 2002. Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant. ISBN 90-9015859-6.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). 2005. Overzicht Natuurlijke Watertypen. Utrecht.

Verdonschot, P.F.M. 2000. Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Deel 2, Beken. Rapport EC-LNV nr. AS-02, Wageningen.

Bijlagen bij deze toelichting:

5 Staalkaarten (aparte Word files) Overzichtskaart (NL en per stroomgebied); pdf’s Scan Herstelmaatregen: pdf

Persoonlijke instellingen